از38تا42میخورا سالم و درحد نو پهلو کار زیپ داره تنخور عالی