بدلیل مهاجرت و عدم نیاز پایین زدم تا فروش بره و خریدار لذت کفش رو ببره