اور سایز، 2بار پوشیده شده، قد 85 با توجه به قد خود بسنجید