پالتو زمستانی استر دار قسمت پایین تنه و روی استین ها تکه دوزی شده