لباس مشکی رنگ جلو کوتاه و‌پشت بلند و دنباله دار است