پیراهن شب ترک از کاکشن QESTO، سایز 36 small فقط یکبار پوشیده شده ،سپس شسته شده و اتوی بخار شده و داخل کاور نگهداری شده. 3 میلیون و 500 خریداری شده بوده.