لباس نقره ای شیک و مجلل تمام کار شده با سنگ های اصل نه fake, فقط یکبار پوشیده شده.