توضیحات

سوزندوزی شده و پر کار با گل های برجسته ، کاپ دار