توضیحات

لباس مناسب عقد و فرمالیته با ژپون از جنس ساتن