فقط روز عروسی پوشیده شده و همراه لباس تور و تاج هم میباشد